effulgeo


effulgeo
effulgĕo, ēre, fulsi - intr. - briller, luire, être lumineux, être tout resplendissant.
* * *
effulgĕo, ēre, fulsi - intr. - briller, luire, être lumineux, être tout resplendissant.
* * *
    Effulgeo, effulges, effulsi, effultum, effulgere. Liuius. Reluire, Esclairer, Resplendir.

Dictionarium latinogallicum. 1552.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԲԱՑԱՓԱՅԼԵՄ — (եցի.) NBH 1 474 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c, 9c, 10c, 12c ն. ἁπολαμπρύνω splendidum reddo, illustro Արտափայլել, պայծառացուցանել, ծագել. եւ Յայտնի առնել. *Զանապականան ճառագայթ անստուեր լուսոյն ʼի մտաւորս բացափայլեալ աշխարհ. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԾԱԳԵՄ — (եցի.) NBH 1 0998 Chronological Sequence: Unknown date, 10c, 11c, 12c ն. ἁνατέλλω oriri facio παρατείνω extendo եւն. Ցայտել կամ ձգել ʼի դուրս. բղխել. տալ ծնանիլ. ծաւալել. երեւեցուցանել. յայտնել. ցաթեցնել, երեւցնել. *Զարեգակն իւր ծագէ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՃԱՌԱԳԱՅԹԵՄ — (եցի.) NBH 2 0173 Chronological Sequence: Unknown date, 12c ն. ἑκλάμπω, ἁπαυγάω radium vel splendorem emitto, illumino, lucem edo. Ծագել յիւրմէ զճառագայթ, եւ լուսաւորել զայլս ճառագայթիւք իւրովք. ... *Արեգակն գոլով հայր՝ ճառագայթեաց զորդի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՓԱՅԼԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 2 0928 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 12c չ. եւ ն. ἁστράπτω fulguro ἑκλάμπω effulgeo. Փայլել. փայլատակել. ճաճանչել. նշողել. լուսափայլել՞ պայծառ. ծագել. շողալ. շողշողել. ցոլանալ. եւ Ցոլացուցանել. փալփլիլ, կածկըտալ. ...… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.